BLOG - Prawo mieszkaniowe

Bezpieczny kredyt 2% i Konto Mieszkaniowe

Prawo mieszkaniowe
Obraz autorstwa wirestocka na Freepik

Bezpieczny kredyt 2% i Konto Mieszkaniowe

Wzrost stóp procentowych doprowadził do wzrostu rat kredytów hipotecznych, a także ograniczył zdolność kredytową wielu osób planujących zakup domu lub mieszkania. Ma to swoje potwierdzenie w statystykach wskazujących na znaczny spadek ilości udzielanych przez banki kredytów hipotecznych.

 

Z tego względu wprowadzono rozwiązania prawne mające ułatwić młodym osobom oszczędzanie na cele mieszkaniowe. W maju 2023 roku uchwalono ustawę, która w życie wejdzie 1 lipca 2023 roku. Przewiduje ona dwa podstawowe rozwiązania, które mają na celu ułatwienie nabycia pierwszego domu lub mieszkania:

 

 • Bezpieczny Kredyt 2%;
 • Konto Mieszkaniowe

 

Bezpieczny kredyt 2% – zasady

Pomimo swojej potocznej nazwy kredyt nie będzie oprocentowany na 2%. Realne koszty kredytu dla kredytobiorcy wynosić będą 2% rocznie, powiększone o marżę banku oraz o inne opłaty (w zależności do banku, który udzielać będzie kredytu). Fakt, że kredyt udzielany jest na zasadach korzystniejszych niż rynkowe wynika z faktu, że przez pierwsze 10 lat trwania kredytu, część raty finansuje Państwo.

 

Dla kogo przeznaczony jest bezpieczny kredyt 2% ?

Bezpieczny kredyt 2% może uzyskać osoba:

 

 • która w dniu udzielenia kredytu nie ukończyła 45 lat;
 • która w dniu udzielenia kredytu nie jest i wcześniej nie była właścicielem lokalu mieszkalnego albo dom jednorodzinnego. Co ważne, osoba ta nie może także prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego z osobą, która jest właścicielem takiej nieruchomości;
 • której w dniu udzielenia kredytu nie przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Co ważne, osoba ta nie może także prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego z osobą, której takie prawo przysługuje;
 • która nie ma innego kredytu hipotecznego i nie zaciągnęła takiego kredytu w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

 

W praktyce program przeznaczony jest dla osób młodych, które nigdy nie były i w dacie udzielania kredytu nie są właścicielami domu lub mieszkania. Żeby pomocy udzielić trafiała do osób, które zbierają oszczędności na swój pierwszy dom, kredytu nie może dostać osoba, która jest na przykład małżonkiem właściciela domu lub lokalu. Jest to niezależne od tego, jaki ustrój majątkowy panuje między małżonkami.

 

Ustawa przewiduje jednak wyjątki, w których będzie można skorzystać z programu pomimo posiadania statusu właściciela nieruchomości. Z programu będzie mogła skorzystać osoba, która:

 

 • jest właścicielem mniej niż 50% udziałów w nieruchomości, a nieruchomość ta nie spełnia jej potrzeb mieszkaniowych;
 • otrzymała mieszkanie lub dom w spadku lub darowiźnie i zbyła ten dom lub mieszkanie przed ukończeniem 18. roku życia;
 • jest właścicielem mieszkania lub domu, które zostały wyłączone z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną lub skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub innego żywiołu.

 

O jaką wysokość kredytu 2% można wnioskować ?

W przypadku, gdy kredytobiorca nie dysponuje wkładem własnym lub wartość tego wkładu własnego jest mniejsza niż 200.000 zł, maksymalna wysokość kredytu, która może być przyznana wynosić będzie:

 

 • 500.000 zł bądź
 • 600.000 zł – gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego wchodzi minimum jedno dziecko.

 

W przypadku, gdy wkładem własnym jest nieruchomość, która jest niezabudowana, wówczas limit wkładu własnego do 200.000 zł nie ma zastosowania. Istotnym ograniczeniem jest jednak to, że wartość wkładu własnego oraz uzyskanego kredytu nie może przekroczyć kwoty 1.000.000 zł.

 

Przykład 1

Pan Marcin samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie ma żony, ani dzieci. Jest właścicielem działki budowlanej o wartości 190.000 zł. W takim przypadku maksymalna kwota bezpiecznego kredytu 2% udzielonego panu Marcinowi może wynieść 500.000 zł.

 

W przypadku, gdy wartość działki równa byłaby kwocie 300.000 zł, nic by się nie zmieniło. Pan Marcin w dalszym ciągu mógłby wnioskować o 500.000 zł kredytu.

 

Inaczej byłoby w sytuacji, gdyby działka warta była 600.000 zł. Wówczas maksymalny dostępny dla pana Marcina kredyt wyniósłby 400.000 zł (1.000.000 zł – 600.000 zł).

 

Odmienne limity obowiązują w przypadku, gdy kredyt brany jest na dokończenie budowy domu. W przypadku, gdy wkładem własnym jest działka, na której rozpoczęto budowę, do czynienia można mieć z dwoma sytuacjami:

 

 • Jeżeli wartość działki wraz z rozpoczętą budową nie przekracza kwoty 200.000 zł, wówczas obowiązują limity 500.000 zł lub 600.000 zł;
 • Jeżeli wartość działki wraz z rozpoczętą budową przekracza kwotę 200.000 zł, wówczas niższa jest maksymalna kwota kredytu. Wynosi ona odpowiednio 100.000 zł dla singli lub 150.000 zł dla kredytobiorcy, prowadzącego gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub kredytobiorcy, prowadzącego gospodarstwo, w którym znajduje się dziecko.

 

Przykład 2

Pan Marcin samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Jest właścicielem działki. W 2023 roku rozpoczął na niej budowę domu jednorodzinnego. Aktualnie wartość działki wraz z rozpoczętą budową wynosi 220.000 zł. Pan Marcin może wnioskować o kredyt w wysokości maksymalnie 100.000 zł.

 

Kredyt udzielany będzie przez banki, które przystąpią do programu. Według stanu na dzień 28 czerwca 2023 roku, kredyt udzielany będzie przez PKO BP, Pekao SA oraz Alior Bank. Lista ta może rozszerzyć się o kolejne banki.

 

Konto Mieszkaniowe – zasady

Konto Mieszkaniowe jest drugim rozwiązaniem, które wejdzie w życie od 1 lipca 2023 roku, a którego celem ma być ułatwienie oszczędzania na cele mieszkaniowe. Konto Mieszkaniowe służyć ma oszczędzaniu pieniędzy na cele budowy domu bądź kupna domu lub mieszkania.

 

Zgodnie z zasadami programu, osoba posiadająca Konto Mieszkaniowe powinna co miesiąc odkładać na nie określoną kwotę pieniędzy: nie mniej niż 500 zł, a nie więcej niż 2.000 zł. Miesięczne wpłaty mogą się od siebie różnić. Istotne jest by mieściły się w tych widełkach. W ciągu roku możliwe będzie wykorzystanie jednego miesiąca jako wakacji od oszczędzania – bez żadnych konsekwencji.

 

W przypadku, gdy posiadacz Konta Mieszkaniowego spełni warunek przynajmniej 11 miesięcznych wpłat rocznie na konto w określonej wyżej wysokości, wówczas otrzyma od Państwa tzw. „premię mieszkaniową”. Premia ta będzie naliczana co roku. Będzie ona równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Znaczenie będzie miał wyższy wskaźnik. Premia będzie wypłacana jednorazowo.

 

Dodatkowo, oszczędzane kwoty będą oprocentowane zgodnie z ofertą banku. Odsetki te zwolnione będą od „podatku Belki”.

 

Zarówno zwolnienie z odsetek, jak i premia mieszkaniowa przysługiwać będą wówczas, gdy środki z rachunku będą wypłacane na cele związane z zakupem lub budową pierwszego mieszkania bądź domu.

 

Środki powinny być wykorzystane na te cele w ciągu 5 lat od zakończenia oszczędzania.

 

Kto może założyć Konto Mieszkaniowe ?

Konto Mieszkaniowe może być prowadzone dla osoby, która:

 

 • nie posiada i wcześniej nie posiadała własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a także której nie przysługuje i nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu lub domu (wymóg pierwszego mieszkania);
 • ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 45 lat;
 • nie prowadzi innego konta mieszkaniowego, ani w przeszłości nie prowadziła innego konta mieszkaniowego (za wyjątkiem sytuacji, gdy oszczędzanie zakończono przed ukończeniem przez tę osobę 18. roku życia i nie wypłacono jej premii mieszkaniowej).

 

Preferencyjne warunki udziału w programie przysługują rodzicom z dziećmi. W przypadku, gdy oszczędzający posiada lub posiadał prawo własności lokalu lub domu, ale ich powierzchnia:

 

 • nie przekracza 50 m2 – w przypadku, gdy oszczędzający zamieszkuje w nim z dwojgiem dzieci;
 • nie przekracza 75 m2 – w przypadku, gdy oszczędzający zamieszkuje w nim z trojgiem dzieci;
 • nie przekracza 90 m2 – w przypadku, gdy oszczędzający zamieszkuje w nim z czworgiem dzieci.

 

Ograniczenia metrażowe nie występują w ogóle, gdy oszczędzający jest właścicielem domu lub mieszkania i zamieszkuje w nim z minimum pięciorgiem dzieci.

 

Dodatkowo, tak jak w przypadku Bezpiecznego Kredytu 2% przewidziano sytuacje, w których z programu będą mogły skorzystać osoby, które są właścicielami lokalu lub domu. Będzie to możliwe, gdy oszczędzający:

 

 • nabył dom lub lokal w drodze dziedziczenia w trakcie prowadzenia Konta Mieszkaniowego;
 • nabył nie więcej niż 50% udziału w lokalu lub domu w drodze dziedziczenia przed rozpoczęciem prowadzenia Konta Mieszkaniowego;
 • jest właścicielem lokalu lub domu wobec którego wydano decyzję o wyłączeniu z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną lub skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub innego żywiołu.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z funkcjonowaniem programu Bezpieczny Kredyt 2% lub Konto Mieszkaniowe dostosowanych do indywidualnego przypadku zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

 

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu w serwisie YouTube, w którym krótko podsumowuję treść artykułu. Film można znaleźć po kliknięciu w pogrubione słowo.