Klauzula informacyjna

1) Czego dotyczy ta klauzula ?

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04; dalej: „RODO”) przekazujemy poniższe informacje, dotyczące ochrony Twoich danych osobowych. Niezależnie pamiętaj, że wszystkie podawane przez Ciebie dane chronione są tajemnicą adwokacką.

2) Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Mateusz Gołacki, ul. Rogozińskiego 6 LU 7, 31-559 Kraków, numer NIP: 6751773125. Kontakt z Kancelarią możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: kancelaria@kancelariagolacki.pl

3) W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe ?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 

  • Dane podane w trakcie kontaktu z nami, niezależnie od jego formy (kontakt mailowy, telefoniczny, osobisty, za pośrednictwem mediów społecznościowych lub za pośrednictwem formularza kontaktowego) – przetwarzane będą w celu przedstawienia Ci oferty współpracy, dostosowanej do Twojego problemu prawnego, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych. Cel przetwarzania tych danych określony został w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w przypadku danych, objętych Twoją zgodą, także w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli wyrazisz zgodę na przesyłanie newslettera, Twoje dane będą także przetwarzane w tym celu;
  • Dane podane po wykonaniu umowy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer NIP przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków, nałożonych na Kancelarię przepisami prawa, np. w celu wystawienia faktury. Cel przetwarzania tych danych określony został w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • Dane osobowe podawane zarówno przed, jak i po realizacji umowy przetwarzane będą także w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii – w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi przez klienta lub osoby trzecie, a także w celach analitycznych. Cel przetwarzania tych danych określony został w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • Dane podawane w toku korzystania z witryny, w tym dane znajdujące się w plikach cookies – przetwarzane będą w naszym prawnie uzasadnionym interesie, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności witryny internetowej www.kancelariagolacki.pl. Cel przetwarzania tych danych określony został w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4) Kto będzie odbiorcą moich danych ?

Twoje dane osobowe będą przekazywane uprawnionym, współpracującym z nami podmiotom: dostawcy usług IT, świadczącemu dla usługi w zakresie dostępu do poczty elektronicznej oraz hostingu danych, podmiotowi, zapewniającemu program do wystawiania faktur, podmiotowi gromadzącemu dane analityczne dotyczące ruchu na stronie a także obsługującemu nas biuru księgowemu.

5) Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe ?

Twoje dane będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy, a po zakończeniu jej realizacji przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w związku, z którym dane zostały zgromadzone.

 

Okres przechowywania danych niezbędnych wyłącznie do wystawienia dokumentów księgowych wynosi 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wystawiliśmy dokument.

 

Jeżeli określone dane przechowywane są wyłącznie na podstawie Twojej zgody, przechowujemy je do momentu jej wycofania.

 

Pliki cookies, wykorzystywane przez witrynę www.kancelariagolacki.pl przechowywane będą do ich usunięcia przez użytkownika (w przypadku plików stałych) lub do zakończenia sesji (w przypadku plików sesyjnych).

6) Jakie uprawnienia przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych ?

Posiadasz prawo do żądania od Kancelarii dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiednia prośba powinna zostać przesłana na adres mailowy Kancelarii: kancelaria@kancelariagolacki.pl
W odniesieniu do danych osobowych zbieranych na podstawie zgody, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Aby to zrobić wystarczy przesłać maila z odpowiednią prośbą na adres kancelaria@kancelariagolacki.pl. Cofnięcie to nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, objętych zgodą przed jej cofnięciem.

 

Dokładny zakres Twoich uprawnień regulowany jest przez art. 15 – 22 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Pamiętaj, że realizacja wszystkich tych uprawnień w konkretnym przypadku może zostać ograniczona przez art. 16a i art. 16b ustawy – Prawo o adwokaturze, która ogranicza niektóre z tych uprawnień, w związku z obowiązkiem zachowania przez Kancelarię tajemnicy adwokackiej.

 

W przypadku stwierdzenia naruszeń ochrony Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne ?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy i wykonania usługi. Przetwarzanie danych osobowych uzasadnione jest zawieraną umową, dotyczącą świadczenia usług prawnych, działaniami podejmowanymi przed zawarciem tej umowy, a także koniecznością zapewnienia funkcjonalności strony internetowej oraz prowadzenia analityki internetowej w celu dostosowania witryny do potrzeb użytkowników.

8) Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich lub czy będą automatycznie przetwarzane ?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani nie będą automatycznie przetwarzane.