usługi - klienci indywidualni

Odwołanie od kar porządkowych nałożonych przez pracodawcę

Zajmujemy się:
  • doradztwem w sprawach dotyczących nałożenia na pracowników kar porządkowych, w ramach którego dokonujemy oceny szans skutecznego złożenia sprzeciwu lub wystąpienia do sądu o uchylenie kary;
  • reprezentowaniem pracowników w sporach z pracodawcami – zarówno w czasie prób polubownego zakończenia sporu, jak i przed sądem. Reprezentacja sądowa obejmuje reprezentację na rozprawach i posiedzeniach oraz sporządzanie pism procesowych.
Odwołanie od kar porządkowych nałożonych przez pracodawcę

Kary porządkowe, jakie mogą zostać nałożone na pracownika, to kary upomnienia, nagany, a w przypadku niektórych naruszeń, np. naruszenie zasad BHP, opuszczenie stanowiska pracy bez usprawiedliwienia, czy stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości – również kary pieniężne.

 

Decyzja pracodawcy o zastosowaniu kary porządkowej nie jest jednak ostateczna, a pracownik ma możliwość odwołania się od niej – najpierw poprzez złożenie sprzeciwu pracodawcy, a jeśli sprzeciw nie zostanie uwzględniony – poprzez wystąpienie do sądu o uchylenie kary porządkowej.

 

Pamiętaj, że czas na skierowanie sprawy do sądu jest stosunkowo krótki i liczony jest od doręczenia pracownikowi zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.