usługi - klienci indywidualni

Opiniowanie umów o zakazie konkurencji

Zajmujemy się:
  • opiniowaniem umów o zakazie konkurencji;
  • negocjowaniem warunków umów o zakazie konkurencji;
  • reprezentacją w ramach sporów powstałych na gruncie umów o zakazie konkurencji – zarówno na etapie przedsądowym, jak i przed sądami, co obejmuje reprezentację na rozprawach i posiedzeniach oraz sporządzanie pism procesowych.
Opiniowanie umów o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji może ustanawiać zakaz prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy lub po ustaniu zatrudnienia. W obu rodzajach umów o zakazie konkurencji strony powinny wyraźnie wskazać, jakie formy działalności są uznawane przez nie za działania konkurencyjne i tym samym są zakazane. W umowie powinny zostać również wyraźnie określone konsekwencje, jakie będą wiązały się ze złamaniem zakazu konkurencji.

 

O ile w przypadku zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy przepisy pozostawiają stronom większą swobodę co do sposobu ukształtowania umowy, o tyle w przypadku zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy trzeba pamiętać o kilku głównych zasadach:

 

  • umowa tego rodzaju może zostać zawarta z pracownikami, którzy posiadają dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • taka umowa nie może zostać zawarta na czas nieokreślony, a okres, na który zostanie zawarta nie może być nadmiernie wydłużony;
  • umowa musi wskazywać wysokość odszkodowania dla pracownika za powstrzymanie się od prowadzenia działań konkurencyjnych – może to być nie mniej niż 25% wynagrodzenia za pracę.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.