usługi - klienci indywidualni

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Zajmujemy się:
  • przygotowaniem porozumień rodzicielskich oraz pomocą w ich negocjowaniu;
  • reprezentacją w sprawach o ustalenie opieki nad dzieckiem po rozwodzie oraz o ustalenie kontaktów z dzieckiem, co obejmuje reprezentację przed sądami oraz sporządzenie pism procesowych;
  • reprezentacją w postępowaniach dotyczących uzyskania zgody sądu w istotnych kwestiach dotyczących dziecka, jeżeli brak jest porozumienia między rodzicami, co obejmuje reprezentację przed sądami oraz sporządzenie pism procesowych;
  • udzielaniem porad prawnych, związanych z kwestią opieki nad dzieckiem po rozwodzie, ustaleniem miejsca pobytu dziecka, ustaleniem kontaktów z dzieckiem oraz w innych sprawach dotyczących relacji z dzieckiem po rozwodzie.
Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Przyznanie opieki nad dzieckiem po rozwodzie stanowi często jedną z kluczowych kwestii spornych w postępowaniu rozwodowym. Orzekając o rozwodzie, sąd musi przy tym ustalić, kto i w jaki sposób będzie sprawował władzę rodzicielską nad dzieckiem.

 

Władza rodzicielska to nie prawo do mieszkania z dzieckiem. Te dwie kwestie trzeba od siebie wyraźnie odróżnić. Można mieć władzę rodzicielską nad dzieckiem, a dziecko może na stałe mieszkać z drugim z rodziców. Sąd w wyroku wypowie się co do dwóch oddzielnych kwestii: co do władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz co do miejsca zamieszkania dziecka oraz sposobu, w jakim będziecie utrzymywać z nim kontakt.

 

Władza rodzicielska to możliwość decydowania o losie dziecka: od kwestii najbardziej podstawowych, takich jak to, czy będzie mogło wyjechać na kolonie, po te najbardziej kluczowe, takie jak na przykład wybór szkoły lub sposobu leczenia dziecka. Sąd może w wyroku orzec, że oboje rodzice sprawować będą władzę rodzicielską nad dzieckiem. Wtedy każda decyzja dotycząca dziecka, pomimo rozwodu, podejmowana jest wspólnie. Każdy rodzic ma też możliwość sprzeciwu wobec konkretnych życiowych wyborów, związanych z dzieckiem. Jeżeli jednak porozumienie pomiędzy rodzicami mogłoby napotykać problemy, sąd ogranicza władzę rodzicielską jednemu z nich, pozostawiając drugiemu całość władzy. Wtedy sąd orzeka, w jakich sytuacjach konieczna będzie zgoda rodzica z ograniczoną władzą. W pozostałych kwestiach decyzje dotyczące dziecka podejmuje samodzielnie drugi rodzic.

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie jest karą dla rodzica, a stanowi zawsze zabezpieczenie interesów dziecka. Celem ograniczenia jest to, by nie doszło do sytuacji, w której rodzice nie mogą porozumieć się co do podstawowych kwestii, związanych z życiem dziecka. Przy pełnej władzy rodzicielskiej obojga rodziców, jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia i podjąć wspólnej decyzji, konflikt może rozstrzygnąć sąd, jednak powoduje to realne utrudnienie życia dziecka.

 

Osobno sąd w wyroku rozwodowym orzeknie, u którego z rodziców dziecko zamieszka, a także ustali w jaki sposób dochodzić będzie do kontaktów z dzieckiem. Ustalając te kwestie, sąd w pierwszej kolejności weźmie pod uwagę dobro dziecka. Optymalnym rozwiązaniem jest zawarcie przez rodziców tak zwanego porozumienia rodzicielskiego, w którym ustalą kwestie związane z władzą rodzicielską, miejscem pobytu dziecka, kontaktami z dzieckiem oraz wszelkimi ważniejszymi kwestiami, dotyczącymi życia dziecka.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.