usługi - przedsiębiorcy

Wnioski o Wiążące Informacje Stawkowe (WIS)

Zajmujemy się:
  • sporządzaniem wniosków o Wiążące Informacje Stawkowe oraz reprezentacją w postępowaniu przed organem w sprawie o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej, co obejmuje sporządzenie wszelkich pozostałych niezbędnych pism w sprawie i utrzymywanie z organem korespondencji, dotyczącej Twojej sprawy;
  • sporządzaniem odwołań od decyzji o Wiążącej Informacji Stawkowej oraz reprezentacją w postępowaniu przed organem w postępowaniu odwoławczym;
  • reprezentacją w postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach o uchylenie wydanej przez organ Wiążącej Informacji Stawkowej, co obejmuje sporządzanie wszystkich niezbędnych pism oraz reprezentację przed sądami.
Wnioski o Wiążące Informacje Stawkowe (WIS)

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek podatnika lub innego podmiotu określająca, jaką stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy zastosować dla danego towaru lub usługi. We wniosku o Wiążącą Informację Stawkową należy dokładnie opisać towar lub usługę, która ulec ma sklasyfikowaniu.

 

Decyzja, w której określona zostanie stawka podatku chroni Cię na przyszłość. Jeżeli zostanie przeprowadzona kontrola, nie mogą zostać wyciągnięte wobec Ciebie jakiekolwiek negatywne konsekwencje, związane z tym, że zastosowałeś się do Wiążącej Informacji Stawkowej. Co więcej, inaczej niż w przypadku interpretacji indywidualnych, w pewnym zakresie chronią Cię także Wiążące Informacje Stawkowe, które dotyczą dokładnie takich samych towarów lub usług jak te sprzedawane przez Ciebie, lecz które zostały wydane w stosunku do innych podmiotów. W praktyce jednak najbezpieczniejszą formą działania jest wystąpienie o wydanie WIS dostosowanej do indywidualnego przypadku danego przedsiębiorcy. Takie działanie daje pewność, że WIS będzie dotyczyć dokładnie tych towarów lub usług, których sprzedażą zajmuje się przedsiębiorca.

 

Wiążąca Informacja Stawkowa obowiązuje do momentu zmiany przepisów prawa podatkowego, na podstawie których została wydana. Ponadto, może zostać zmieniona lub uchylona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Decyzja o Wiążącej Informacji Stawkowej jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów. Oznacza to, że zostaje ona wydana po przeprowadzeniu postępowania podatkowego i przysługuje od niej odwołanie, a następnie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.