usługi - przedsiębiorcy

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Zajmujemy się:
  • reprezentacją w sprawach dotyczących czynów nieuczciwych konkurencji, polegających na ujawnieniu, wykorzystaniu lub pozyskaniu Twojej tajemnicy przedsiębiorstwa, co obejmuje reprezentację na etapie przedprocesowym, a w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu – także reprezentację przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych;
  • udzielaniem porad prawnych związanych z czynami nieuczciwej konkurencji, polegającymi na ujawnieniu, wykorzystaniu lub pozyskaniu Twojej tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • sporządzaniem i opiniowaniem umów o zachowaniu poufności;
  • reprezentacją przedsiębiorców, którym zarzucono ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie tajemnicy przedsiębiorstwa, co obejmuje reprezentację na etapie przedprocesowym, a w przypadku skierowania sprawy do sądu – reprezentację przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych.
Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa są jednym z najistotniejszych zasobów każdego przedsiębiorcy. To te informacje pomagają budować przewagę rynkową nad konkurencją. W zakres tajemnicy przedsiębiorstwa wchodzą wszystkie dane, które nie są powszechnie znane osobom zajmującym się danym rodzajem działalności, a co do których przedsiębiorca podjął czynności mające na celu zachowanie ich poufności. Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią zatem wszystkie informacje dotyczące, na przykład, sposobu działania (know-how) przedsiębiorcy, przepisy, receptury, procedury, umożliwiające szybsze lub bardziej efektywne wykonywanie pracy, listy klientów itp.

 

Istotnym elementem definicji tajemnicy przedsiębiorstwa jest wymóg podjęcia przez przedsiębiorcę działań mających na celu utrzymanie danych informacji w tajemnicy. Działaniami takimi mogą być, na przykład, ograniczenie liczby pracowników mających dostęp do informacji do minimum, bądź też zawarcie odpowiednich umów o poufności, dotyczących zakazu ujawniania przez pracowników lub przez inne osoby posiadające informację, danego rodzaju tajemnicy. Do każdego przypadku należy podejść indywidualnie i zbadać, czy przedsiębiorca podjął działania mające na celu rzeczywistą ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

Przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zabraniają ujawniania, wykorzystywania oraz pozyskiwania cudzych informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeżeli zatem przedsiębiorca poznał tajemnicę innego przedsiębiorstwa w toku negocjacji, nie może jej nie tylko ujawnić, ale także wykorzystać na własne potrzeby.

 

Jeżeli Twój konkurent dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na ujawnieniu, wykorzystaniu lub pozyskaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, w określonych sytuacjach, jeżeli spełnione zostaną ustawowe warunki masz możliwość dochodzenia od niego:

 

  • zaniechania działania i usunięcia jego skutków;
  • złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści;
  • odszkodowania lub zasądzenia określonej kwoty na cel społeczny;
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

 

Ponadto, ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa stanowić może w określonych sytuacjach przestępstwo.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.