usługi - przedsiębiorcy

Nieuczciwa reklama

Zajmujemy się:
  • reprezentacją w sprawach dotyczących czynów nieuczciwych konkurencji, polegających na posługiwaniu się przez Twojego konkurenta niezgodną z przepisami reklamą, co obejmuje reprezentację na etapie przedprocesowym, a w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu – także reprezentacją przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych;
  • udzielaniem porad prawnych związanych z czynem nieuczciwej konkurencji, polegającym na posługiwaniu się przez Twojego konkurenta reklamą niezgodną z przepisami;
  • reprezentacją przedsiębiorców, którym zarzucono posługiwanie się reklamą niezgodną z przepisami, co obejmuje reprezentację na etapie przedprocesowym, a w przypadku skierowania sprawy do sądu – reprezentację przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych.
Nieuczciwa reklama

Efektywny marketing oraz dobrze skomponowana kampania reklamowa mogą dać przedsiębiorcy przewagę konkurencyjną na rynku. Aby przewaga ta nie była budowana z pokrzywdzeniem innych przedsiębiorców oraz klientów, przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadzają określone granice, których przy tworzeniu reklamy nie można przekroczyć.

 

Jeżeli reklama Twojego konkurenta wprowadza klientów w błąd bądź narusza ich prywatność, wywołuje lęk, wykorzystuje przesądy lub łatwowierność dzieci i tym samym skłania do zakupu jego produktu lub usługi, reklama ta może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. O naruszeniu przepisów można mówić także wówczas, gdy reklama jest sprzeczna w inny sposób z dobrymi obyczajami lub zawiera wypowiedź zachęcającą do nabycia towaru lub usługi, a wypowiedź ta sprawia wrażenie neutralnej informacji.

 

Specyficznym typem reklamy, który szczególnie może naruszać interesy innego przedsiębiorcy, jest reklama porównawcza. Reklama ta jest dozwolona, ale tylko po spełnieniu bardzo rygorystycznych wymogów. Reklama taka nie może być nierzetelna, powinna porównywać produkty lub usługi według obiektywnych kryteriów, które są możliwe do zidentyfikowania. Reklama porównawcza nie powinna także powodować u klientów pomyłek w rozróżnieniu towarów – reklamowanego i porównywanego. Nie powinna także dyskredytować towarów konkurencji. Taka reklama nie może w nieuczciwy sposób wykorzystywać renomy oznaczeń innych przedsiębiorców ani oznaczeń geograficznych. Z uwagi na ilość warunków, które spełniać powinna reklama porównawcza, aby nie została uznana za czyn nieuczciwej konkurencji, nie jest to popularna forma reklamy.

 

Jeżeli Twój konkurent dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na wykorzystaniu reklamy niezgodnej z przepisami prawa, w określonych sytuacjach, jeżeli spełnione zostaną ustawowe warunki masz możliwość dochodzenia od niego:

 

  • zaniechania działania i usunięcia jego skutków;
  • złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści (np. sprostowania skierowanego do ewentualnych klientów);
  • odszkodowania lub zasądzenia określonej kwoty na cel społeczny;
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.