usługi - przedsiębiorcy

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zajmujemy się:
  • kompleksową obsługą prawną postępowań związanych z wydaniem zezwolenia jednolitego na pobyt czasowy i pracę;
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie dokumentacji niezbędnej do zgromadzenia przed złożeniem wniosku o zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę;
  • opiniowaniem indywidualnych sytuacji w kwestiach legalności pobytu i pracy cudzoziemca na terenie Polski;
  • reprezentacją cudzoziemca w postępowaniu o udzielenie zezwolenia jednolitego na pobyt czasowy i pracę, co obejmuje także sporządzanie pism procesowych;
  • w przypadku przedłużających się postępowań przed urzędami, sporządzaniem ponagleń na bezczynność i przewlekłość działania organów, a także wnoszeniem skarg do sądów administracyjnych na bezczynność i przewlekłość działania organów, a także reprezentację w tych postępowaniach;
  • przygotowywaniem opinii prawnych w zakresie decyzji “warunkowych”, wydanych na podstawie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach ze stycznia 2022 roku i ich relacji do innych podstaw legalnego pobytu i pracy w Polsce;
  • reprezentacją przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Strażą Graniczną w sprawach związanych z legalnością pobytu oraz pracy, co obejmuje sporządzanie pism procesowych.
Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest – jak wskazuje jego nazwa – zezwoleniem, które umożliwia cudzoziemcowi zarówno legalny pobyt, jak i legalną pracę na terenie Polski. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien złożyć osobiście cudzoziemiec. Należy dołączyć do niego wskazane w przepisach dokumenty oraz tzw. załącznik nr 1 – dokument uzupełniany i podpisywany przez pracodawcę cudzoziemca, zawierający informacje dotyczące pracy, która ma być wykonywana przez cudzoziemca. Kompletny wniosek należy złożyć wojewodzie, który wydaje decyzję co do udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia.

 

Jednolite zezwolenie udzielane jest na okres maksymalnie 3 lat. W treści zezwolenia zostanie wskazany dokładny okres, na jaki zostało ono udzielone, a także zostanie wskazany konkretny pracodawca/zleceniodawca, na rzecz którego praca ma być wykonywana. Po wydaniu zezwolenia, na jego bazie, wydawana jest tak zwana Karta pobytu.

 

Z zezwoleniem jednolitym, już po jego wydaniu, wiąże się szereg obowiązków. Cudzoziemiec powinien poinformować wojewodę o takich przypadkach, jak m.in. zmiana pracodawcy, zmiana warunków wykonywania pracy czy też utrata pracy. Brak dopełnienia obowiązków informacyjnych powoduje negatywne konsekwencje dla cudzoziemca, na przykład w przypadku utraty pracy umożliwia wojewodzie szybsze cofnięcie zezwolenia. W związku z faktem, że zezwolenie legalizuje zarówno pobyt,jak i pracę w Polsce, jego cofnięcie może być bardzo dotkliwe dla cudzoziemca.

 

Zezwolenie jednolite wydawane jest na konkretny okres. Jeżeli upływa okres zezwolenia, istnieje możliwość złożenia wniosku o legalny pobyt i pracę na innej podstawie. Można też wnioskować o zezwolenie jednolite na kolejny okres. W przypadku, jeśli wniosek o kolejne zezwolenie został złożony w czasie legalnego pobytu w Polsce, wojewoda powinien przybić pieczątkę w paszporcie, tak zwaną stampilę. Pieczątka ta umożliwia legalny pobyt na terenie Polski do czasu wydania decyzji o jednolitym zezwoleniu. W przypadku posiadania takiej pieczątki, cudzoziemiec nie może jednak dowolnie wyjeżdżać i wjeżdżać do Polski, gdyż spowoduje to utratę prawa do legalnego pobytu w Polsce.

 

Po nowelizacji ustawy o cudzoziemcach z początku 2022 roku często można się spotkać również z tak zwanymi decyzjami warunkowymi. Są to decyzje wydawane w specjalnym, uproszczonym trybie. Dotyczą one wyłącznie wniosków złożonych w ustawowym terminie, które nie zostały rozpatrzone do wejścia w życie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach w styczniu 2022 roku. Decyzje te są “warunkowe”, gdyż stają się ostateczne dopiero po dołączeniu przez pracodawcę w uproszczonej procedurze oświadczenia o warunkach wykonywania pracy przez cudzoziemca .

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.