usługi - przedsiębiorcy

Przygotowywanie i opiniowanie projektów wypowiedzeń

Zajmujemy się:
  • oceną wskazanych przez pracodawcę przyczyn rozwiązania umowy i udzielaniem rekomendacji co do trybu rozwiązania umowy, jaki powinien zostać zastosowany w konkretnej sytuacji;
  • przygotowywaniem dokumentów potrzebnych do rozwiązania umowy, w szczególności: oświadczeń pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, porozumień w zakresie rozwiązania umowy o pracę, dokumentów związanych z przeprowadzeniem konsultacji związkowej;
  • opiniowaniem przygotowanych przez pracodawców dokumentów dotyczących rozwiązania umów o pracę;
  • udzielaniem rekomendacji co do konkretnych czynności, jakie pracodawca powinien podjąć, aby prawidłowo rozwiązać umowę o pracę, w tym co do sposobu doręczenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy;
  • doradztwem w procesie zwolnień grupowych.
Przygotowywanie i opiniowanie projektów wypowiedzeń

Podejmując decyzję o rozstaniu z pracownikiem należy pamiętać, że w zależności od tego, jakie przyczyny doprowadziły pracodawcę do decyzji o zakończeniu współpracy, różnić się będzie tryb, w jakim umowa może zostać rozwiązana. Najczęściej stosowane tryby rozwiązania umowy to jej rozwiązanie z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz bez jego zachowania – tzw. zwolnienie dyscyplinarne, a także rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, np. ze względu na likwidację stanowiska pracy lub redukcję zatrudnienia. Zwolnienia takie mogą przybrać charakter zarówno zwolnień indywidualnych, jak i grupowych. Umowa może zostać rozwiązana również w przypadku, w którym pracownik jest długotrwale nieobecny w pracy, po upływie wskazanego w ustawie okresu nieobecności. Alternatywą dla rozwiązania umowy na podstawie jednostronnego oświadczenia pracodawcy, w każdym z wymienionych przypadków, może być zawarcie porozumienia stron.

 

Prawidłowo złożone wypowiedzenie lub inne oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno spełniać szereg warunków formalnych, m.in. co do sposobu sformułowania przyczyn rozwiązania umowy, jak i co do wagi wskazanych przyczyn. Należy pamiętać, że nie każda przyczyna uzasadnia rozwiązanie umowy w każdym ze wskazanych wyżej trybów.

 

Prawidłowe rozwiązanie umowy nie sprowadza się wyłącznie do kwestii złożenia pracownikowi poprawnie sformułowanego oświadczenia o jej rozwiązaniu. Pracodawca musi pamiętać, że w odniesieniu do niektórych kategorii pracowników możliwość rozwiązania umowy może być czasowo lub trwale wyłączona ze względu na przyznaną im w przepisach prawa pracy ochronę. Jeśli u pracodawcy działają związki zawodowe, przed złożeniem pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy może być konieczne ustalenie, czy korzysta on z ochrony związkowej i przeprowadzenie konsultacji zamiaru rozwiązania umowy ze związkiem zawodowym.

 

Również po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca jest zobligowany do wypełnienia określonych obowiązków względem pracownika – m.in. związanych z udzieleniem mu urlopu wypoczynkowego lub wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz z wydaniem świadectwa pracy.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.