usługi - przedsiębiorcy

Reprezentacja pracodawców przed Państwową Inspekcją Pracy

Zajmujemy się:
  • reprezentacją pracodawców w czasie kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy;
  • sporządzaniem projektów zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz odwołań od decyzji inspektora Państwowej Inspekcji Pracy;
  • sporządzaniem skarg do sądów administracyjnych na decyzje okręgowego inspektora pracy;
  • reprezentacją pracodawców przed sądami administracyjnymi w sprawach skarg na decyzje okręgowego inspektora pracy, co obejmuje reprezentację przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych.
Reprezentacja pracodawców przed Państwową Inspekcją Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy ma uprawnienia do kontroli przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy. Obejmuje to kwestie związane między innymi z:

 

  • przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • legalnością zatrudnienia cudzoziemców;
  • przestrzeganiem procedur związanych z zawieraniem umów o pracę;
  • przestrzeganiem norm czasu pracy.

 

PIP ma prawo do kontroli pracodawcy także w zakresie przestrzegania innych przepisów, związanych z zatrudnieniem. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy najczęściej jest zapowiedziana z wyprzedzeniem, jednak w określonych przypadkach mogą się również zdarzyć kontrole bez wcześniejszej zapowiedzi. W toku postępowania inspektor ma możliwość wstępu na teren wszystkich obiektów pracodawcy. Może także poprosić o przedłożenie mu wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy u danego pracodawcy. Ma też możliwość przeprowadzenia rozmów z personelem.

 

Kontrola kończy się sporządzeniem protokołu, w którym, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, może zostać zamieszczona konkretna decyzja inspektora (np. nakaz usunięcia uchybień, nakaz wstrzymania niebezpiecznych prac) lub mogą zostać wydane wystąpienia i polecenia pokontrolne. Inspektor ma także prawo do skierowania określonej sprawy na drogę sądową.

 

Jeżeli inspektor PIP wydał określone decyzje, wystąpienia lub polecenia pokontrolne, pracodawca ma obowiązek poinformowania go w określonym terminie o sposobie ich realizacji. Pracodawca, w ustawowym terminie, może odwołać się od decyzji inspektora. Przed podpisaniem protokołu pokontrolnego pracodawca ma również możliwość wniesienia zastrzeżenia do zawartych w nim ustaleń.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.