usługi - przedsiębiorcy

Reprezentacja pracodawców w sporach z pracownikami

Zajmujemy się:
  • reprezentacją pracodawców w sporach, które powstały na tle stosunku pracy – w toku postępowania na etapie przedsądowym, a w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu – także w trakcie postępowania wywołanego skierowaniem sprawy do sądu, co obejmuje reprezentację na rozprawach i posiedzeniach oraz sporządzanie pism procesowych i wezwań do pracownika.
Reprezentacja pracodawców w sporach z pracownikami

Spory z pracownikami mogą mieć różne podłoże. Zdarzeniem, które generuje ich największą ilość jest rozwiązanie umowy o pracę, co może nastąpić zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika. Często zdarza się, że po rozwiązaniu umowy z inicjatywy pracodawcy pracownik, oprócz odwołania się od złożonego mu oświadczenia o rozwiązaniu umowy, kieruje do sądu dodatkowe roszczenia m.in. o wypłatę wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, o sprostowanie świadectwa pracy, czy o odszkodowanie w związku z nierównym traktowaniem w zatrudnieniu, dyskryminacją czy mobbingiem.

 

Choć w praktyce takie sytuacje zdarzają się rzadziej, to większość z wymienionych roszczeń może zostać skierowana do sądu również wtedy, kiedy umowa o pracę nie uległa rozwiązaniu.

 

Innymi sytuacjami, w których w trakcie zatrudnienia może dojść do sporu są przypadki nałożenia przez pracodawcę kar porządkowych, od których pracownik również może się odwołać, czy spory związane z odmową zakwalifikowania wypadku, któremu uległ pracownik, jako wypadku przy pracy.

 

Z kolei do typowych sytuacji, w których to pracodawca rozpoczyna spór należą przypadki dochodzenia odszkodowania w związku ze zniszczeniem mienia pracodawcy, czy też sytuacje, w których pracownik naruszył obowiązujący zakaz konkurencji w stosunku do pracodawcy.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.