usługi - przedsiębiorcy

Obsługa fundacji i stowarzyszeń

Zajmujemy się:
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie warunków formalnych założenia fundacji i stowarzyszenia;
  • rejestracją fundacji i stowarzyszeń w Rejestrze Przedsiębiorców oraz Rejestrze Stowarzyszeń KRS;
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie możliwości prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego przez fundację i stowarzyszenie;
  • kompleksową, bieżącą obsługą prawną działalności fundacji i stowarzyszeń.
Obsługa fundacji i stowarzyszeń

Fundacja jest podmiotem, który jest zakładany przez fundatora dla realizacji społecznie lub gospodarczo użytecznego celu. Fundator zakłada fundację tak zwanym aktem fundacyjnym, w którym określa cel założenia fundacji oraz fundusz założycielski. Przepisy nie przewidują minimalnego funduszu założycielskiego, za wyjątkiem sytuacji, gdy fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą. Wówczas powinien on wynosić przynajmniej 1.000 zł. Po sporządzeniu aktu fundacyjnego, należy przygotować także statut fundacji. Statut jest dokumentem, który określa zasady funkcjonowania fundacji. Statut może zostać przygotowany bądź przez fundatora, bądź przez wyznaczoną przez niego osobę, na przykład członka zarządu fundacji. Po sporządzeniu tych dokumentów należy złożyć wniosek o rejestrację fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Fundacja podlega rejestracji w Rejestrze Stowarzyszeń KRS. Na etapie zakładania działalności gospodarczej należy także podjąć decyzję, czy fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą, ewentualnie odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 

Prowadzenie przez fundację działalności pożytku publicznego nie wiąże się z koniecznością wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Działalność pożytku publicznego to działalność prowadzona przez fundację w ramach jej działań statutowych, które mieszczą się w sferze pożytku publicznego lub sprzedaż określonych w przepisach przedmiotów lub usług. Działalność pożytku publicznego pozostaje taką działalnością wówczas, gdy pobierane wynagrodzenie nie przekracza kosztów prowadzenia działalności. Jeżeli do kosztów zaliczane jest wynagrodzenie osoby wykonującej taką działalność i przekracza ono trzykrotność przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, wówczas taka działalność również traci status działalności pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego powinna być wyraźnie wyodrębniona księgowo.

 

Stowarzyszenie różni się od fundacji tym, że jest zakładane przez minimum siedmiu członków, którzy nie muszą wnosić żadnego kapitału założycielskiego. Stowarzyszenie nie musi zostać założone w żadnym celu społecznie użytecznym, a może służyć wyłącznie realizacji celów członków stowarzyszenia. Członkowie stowarzyszenia na zebraniu założycielskim przyjmują statut, który określa wszystkie najważniejsze kwestie związane ze strukturą i zasadami funkcjonowania stowarzyszenia. Statut powołuje organy i ustanawia ich kompetencje, a także wskazuje na zakres możliwej działalności stowarzyszenia. Założyciele wybierają także pierwszy skład osoby organów. Stowarzyszenie następnie zgłaszane jest do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Stowarzyszenie, podobnie jak fundacja, może prowadzić działalność gospodarczą oraz odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.