usługi - przedsiębiorcy

Pomoc publiczna udzielana na prowadzenie działalności gospodarczej

Zajmujemy się:
  • kompleksową obsługą prawną w sprawach, związanych z uzyskaniem pomocy publicznej;
  • reprezentacją w postępowaniach administracyjnych i sądowych, związanych z przyznaniem pomocy publicznej, co obejmuje reprezentację przed sądami i urzędami oraz sporządzanie pism procesowych.
Pomoc publiczna udzielana na prowadzenie działalności gospodarczej

Programy pomocowe tworzone są polskimi aktami normatywnymi (ustawami lub rozporządzeniami). Programy te ustalają zasady przyznawania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Określają, jakie wymagania muszą zostać spełnione, aby dany przedsiębiorca mógł przystąpić do konkretnego programu pomocowego oraz dla jakich typów przedsiębiorstw dany program pomocowy jest przeznaczony. Programy te ustalają także, w jakiej formie pomoc publiczna zostanie przyznana (np. zwolnienie od określonych opłat, pożyczka, poręczenie, dotacja bezzwrotna itp.)

 

Program pomocowy powinien zostać notyfikowany Komisji Europejskiej. Wdrożony może zostać po uzyskaniu akceptacji tego organu. Wyjątkiem są programy pomocowe przyznające tak zwaną pomoc de minimis. Pomoc ta ograniczona jest kwotowo, tak by nie wpłynęła na zasady wolnorynkowej konkurencji. Wysokość pomocy de minimis przyznanej danemu przedsiębiorcy w określonym czasie ma wyraźne ograniczenie kwotowe.

 

Programy pomocy publicznej przyznawane były szeroko w ramach pomocy udzielanej przez Państwo po wybuchu epidemii koronawirusa. Programy te wynikały z:

 

  • tzw. tarczy antykryzysowej, ustawy o szczególnych szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz aktów wykonawczych do niej;
  • regulaminu Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, określonego na podstawie odrębnej ustawy

 

Programy pomocowe, inne niż określone konkretnymi przepisami, wydawanymi w związku z daną sytuacją gospodarczą, określone są konkretnymi ustawami. Na przykład pomoc publiczna przysługuje podmiotom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czy też może zostać przyznana przez organy podatkowe oraz organy jednostek samorządu terytorialnego w drodze rozłożenia na raty lub umorzenia określonych należności podatkowych. Konkretne programy pomocowe znaleźć można w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.