usługi - przedsiębiorcy

Odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej i założycieli wobec spółki

Zajmujemy się:
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej wobec samej spółki;
  • reprezentacją wspólników, akcjonariuszy oraz osób, którym służy tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku spółki, dochodzących od członków zarządu spółek kwot z tytułu szkody wyrządzonej spółce, co obejmuje reprezentację przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych, w tym pozwu;
  • reprezentacją członków zarządu spółki w postępowaniach o naprawienie wyrządzonej spółce szkody, co obejmuje reprezentację przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych.
Odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej i założycieli wobec spółki

Członek zarządu jest odpowiedzialny za bieżące prowadzenie spraw spółki. Z tego względu odpowiada za jej kondycję finansową oraz stały rozwój. Działania podejmowane przez członka zarządu w praktyce mogą prowadzić do poprawy sytuacji spółki, ale także mogą przynieść jej szkodę. Wówczas członek zarządu może ponosić odpowiedzialność względem samej spółki.

 

Członek zarządu odpowiada względem spółki za swoje działania i zaniechania sprzeczne z prawem lub umową (statutem) spółki. Odpowiedzialność taka jest wyłączona jeżeli członek zarządu wyrządził spółce szkodę pomimo, że postępował w sposób lojalny wobec spółki, a jego działanie mieściło się w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, z uwzględnieniem informacji, analiz i opinii, które powinny być uwzględnione przy podejmowaniu przez niego decyzji. Przesłanki uzasadniające odpowiedzialność lub zwalniające z odpowiedzialności są bardzo ocenne, a ich wykazanie przed sądem wymaga przeprowadzenia precyzyjnej argumentacji, uwzględniającej realia indywidualnej sprawy. Odpowiedzialność na takiej samej zasadzie ponoszą członkowie także innych organów spółki: członkowie rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorzy, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – także członkowie rady dyrektorów.

 

Członkowie zarządu odpowiadają także za podanie fałszywych danych dotyczących wpłat na kapitał zakładowy lub kapitał akcyjny danej spółki.

 

Za szkodę wyrządzoną spółce odpowiadają też osoby, tworzące spółkę.

 

Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują regulację, zgodnie z którą, jeżeli spółka nie wystąpi z pozwem o naprawienie szkody w okresie roku od dnia jej ujawnienia, każdy wspólnik, akcjonariusz lub osoba, której służy tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.