usługi - przedsiębiorcy

Stwierdzenie nieważności uchwały wspólników

Zajmujemy się:
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie możliwości oraz zasadności wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub akcjonariuszy;
  • reprezentacją w sprawach o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub akcjonariuszy, co obejmuje sporządzenie pism procesowych w sprawie, w tym pozwu oraz reprezentacją w trakcie rozpraw i posiedzeń;
  • reprezentacją pozwanych spółek w sprawach o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub akcjonariuszy.
Stwierdzenie nieważności uchwały wspólników

Każda uchwała zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej, spółki komandytowo – akcyjnej lub prostej spółki akcyjnej, która jest sprzeczna z przepisami, może zostać uznana przez właściwy sąd za nieważną.

 

Prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały przysługuje zarządowi spółki, jej radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, a także wspólnikowi lub akcjonariuszowi:

 

  • głosującemu przeciwko uchwale, który zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;
  • bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu lub
  • nieobecnemu na zgromadzeniu, w przypadku jego wadliwego zwołania lub powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad;
  • w przypadku pisemnego głosowania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – także wspólnikowi pominiętemu przy głosowaniu lub wspólnikowi, który nie zgodził się na głosowanie pisemne lub głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie 2 tygodni zgłosił sprzeciw.

 

Ważnym wymaganiem w odniesieniu do wspólnika lub akcjonariusza, który głosował przeciwko uchwale, jest obowiązek złożenia przez niego sprzeciwu do protokołu. Brak tego sprzeciwu uniemożliwi wytoczenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Istotne jest także zachowanie odpowiedniego terminu na złożenie pozwu o unieważnienie uchwały.

 

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników można wnieść także w odniesieniu do uchwał wspólników spółek osobowych (spółki jawnej, spółki partnerskie, spółki komandytowej). Powództwo takie może wytoczyć każdy ze wspólników, mający interes w rozstrzygnięciu sprawy przez sąd. Uchwała zostanie uznana za nieważną, gdy sąd dojdzie do przekonania, że jest ona sprzeczna z przepisami prawa lub dąży do ich obejścia, lub jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.