usługi - przedsiębiorcy

Uchylenie uchwały wspólników

Zajmujemy się:
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie możliwości oraz zasadności wniesienia pozwu o uchylenie uchwały wspólników lub akcjonariuszy;
  • reprezentacją w sprawach o uchylenie uchwały wspólników lub akcjonariuszy, co obejmuje sporządzenie pism procesowych w sprawie, w tym pozwu oraz reprezentacją w trakcie rozpraw i posiedzeń;
  • reprezentacją pozwanych spółek w sprawach o uchylenie uchwały wspólników lub akcjonariuszy.
Uchylenie uchwały wspólników

Sąd może uchylić uchwałę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszy spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej, jeżeli jest ona sprzeczna z umową spółki (lub odpowiednio statutem) bądź dobrymi obyczajami, lub godzi w interesy spółki lub wspólnika/akcjonariusza.

 

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały przysługuje zarządowi spółki, jej radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, a także wspólnikowi lub akcjonariuszowi:

 

  • głosującemu przeciwko uchwale, który zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;
  • bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu lub
  • nieobecnemu na zgromadzeniu, w przypadku jego wadliwego zwołania lub powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad;
  • w przypadku pisemnego głosowania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – także wspólnikowi pominiętemu przy głosowaniu lub wspólnikowi, który nie zgodził się na głosowanie pisemne lub głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie 2 tygodni zgłosił sprzeciw.

 

Ważnym wymaganiem w odniesieniu do wspólnika lub akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale jest konieczność zażądania przez niego, by sprzeciw przeciwko uchwale znalazł się w protokole. Brak takiego sprzeciwu uniemożliwi wytoczenia powództwa. Istotne jest także zachowanie odpowiedniego terminu na złożenie pozwu o unieważnienie uchwały.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.