usługi - przedsiębiorcy

Kontrakt menedżerski

Zajmujemy się:
  • przygotowywaniem projektów kontraktów menedżerskich dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów;
  • analizą projektów kontraktów już istniejących, wraz ze wskazaniem na postanowienia, które są dla klientów niekorzystne lub niedostatecznie zabezpieczają ich interesy i sformułowaniem alternatywnych rozwiązań, które mogą zostać wprowadzone do kontraktu;
  • doradztwem przy rozwiązywaniu problemów powstałych na tle zawartych już kontraktów, obejmującym analizę ich postanowień i wskazaniem na możliwe sposoby rozwiązania problematycznych kwestii;
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie oskładkowania i opodatkowania kontraktów menedżerskich.
Kontrakt menedżerski

Kontrakt menedżerski jest umową, która nie została wprost opisana w przepisach. To strony mogą, w ramach swobody zawierania umów, określić prawa i obowiązki, które będą dla nich wynikały z takiego kontraktu. Kontrakt menedżerski najczęściej zawierany jest z osobą, która ma świadczyć usługi polegające na zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kontrakt może zostać zawarty zarówno z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, jak i z osobą, która nie prowadzi takiej działalności.

 

Uzgadniając prawa i obowiązki stron należy jednak pamiętać, że kontrakt menedżerski jest umową cywilnoprawną, a nie umową o pracę. Z tego względu kontrakt nie powinien kształtować uprawnień stron w taki sposób, aby faktycznie nawiązany został stosunek pracy. Menedżer, na przykład, nie powinien podlegać kierownictwu spółki, nie powinien mieć także normowanych godzin pracy.

 

Istotnym postanowieniem w kontrakcie menedżerskim jest klauzula dotycząca zakresu odpowiedzialności menedżera. W przypadku braku jakiejkolwiek regulacji, menedżer odpowiada całym swoim majątkiem za szkody wyrządzone spółce, bez żadnego ograniczenia. Zakres odpowiedzialności można modyfikować, jednak nigdy nie można jej ograniczyć na tyle, by menedżer nie odpowiadał za szkody wyrządzone umyślnie.

 

W przypadku, gdy menedżer nie prowadzi działalności gospodarczej, kontrakt menedżerski jest tytułem do objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, takim jak umowa zlecenie. Strona zawierająca kontrakt z menedżerem jest również zobowiązana do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

 

Specyficzne problemy dotyczące oskładkowania kontraktu powstają, gdy menedżer wykonuje umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wówczas dokładny sposób naliczania składek zależy od tego, czy w ramach działalności menedżer uzyskuje przychody wyłącznie z tej umowy, czy też posiada także inne źródła przychodu.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.