usługi - przedsiębiorcy

Umowa agencyjna

Zajmujemy się:
  • przygotowywaniem umów agencyjnych, wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa, co obejmuje zależności od indywidualnych potrzeb klienta przygotowanie umów na potrzeby konkretnej transakcji, jak i standaryzowanych wzory umów, które mogą zostać wykorzystane w wielu transakcjach;
  • przygotowaniem projektów pozostałych dokumentów związanych z zawarciem umowy agencyjnej, np. projektów pełnomocnictw dla agenta;
  • analizą projektów umów już istniejących, wraz ze wskazaniem na postanowienia, które są dla klientów niekorzystne lub niedostatecznie zabezpieczają ich interesy i sformułowaniem alternatywnych rozwiązań, które mogą zostać wprowadzone do umowy;
  • doradztwem przy rozwiązywaniu problemów powstałych na tle zawartych już umów, w tym w przypadku sporów związanych z dochodzeniem należnej prowizji.
Umowa agencyjna

Umowa agencyjna jest rodzajem umowy, w ramach której przyjmujący zlecenie agent zobowiązuje się do pośredniczenia w zawieraniu umów na rzecz lub w imieniu zleceniodawcy. Co istotne, agentem może być tylko osoba prowadząca działalność gospodarczą i w jej ramach świadcząca usługi pośrednictwa.

 

Umowę agencyjną można ukształtować na kilka różnych sposobów. Na podstawie umowy agent może pełnić funkcję przedstawiciela zleceniodawcy i zawierać w jego imieniu umowy – w tym celu musi dysponować odpowiednim pełnomocnictwem, które może zostać udzielone w treści umowy agencyjnej lub może mieć formę odrębnego dokumentu. Agent może też pełnić funkcję pośrednika handlowego – w takim przypadku nie zawiera umów w imieniu zleceniodawcy, a jego rola polega przede wszystkim na poszukiwaniu potencjalnych kontrahentów i przedstawianiu im oferty zleceniodawcy.

 

Umowa agencyjna jest odpłatna. Strony mogą ustalić wynagrodzenie agenta w treści umowy, a jeśli brak jest takiego uzgodnienia – agentowi przysługuje prowizja, której wysokość jest ustalana na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Co ważne, agent ma prawo do żądania prowizji w okresie obowiązywania umowy agencyjnej, jeżeli do zawarcia umowy z kontrahentem doszło w wyniku działalności agenta lub jeśli umowa została zawarta przez zlecającego z klientem, który został wcześniej pozyskany przez agenta dla zawarcia umowy tego samego rodzaju. W niektórych przypadkach agent może żądać prowizji również po rozwiązaniu umowy agencyjnej.

 

W umowie agencyjnej agentowi może zostać przyznane prawo wyłączności w odniesieniu do określonej grupy klientów lub w odniesieniu do obszaru geograficznego.

 

Umową zbliżoną do umowy agencyjnej jest również umowa pośrednictwa w handlu nieruchomościami.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.