usługi - przedsiębiorcy

Umowa dzierżawy

Zajmujemy się:
  • przygotowywaniem umów dzierżawy, wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa, co obejmuje, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta, przygotowanie umów na potrzeby konkretnej transakcji, jak i przygotowanie standaryzowanych wzorów umów, które mogą zostać wykorzystane w wielu transakcjach, co ma zastosowanie w szczególności do dzierżawy rzeczy ruchomych;
  • przygotowywaniem pozostałych dokumentów związane z dzierżawą, m.in. wzorów protokołów zdawczo – odbiorczych;
  • analizą projektów umów już istniejących, wraz ze wskazaniem na postanowienia, które są dla klientów niekorzystne lub niedostatecznie zabezpieczają ich interesy i sformułowaniem alternatywnych rozwiązań, które mogą zostać wprowadzone do umowy;
  • doradztwem przy rozwiązywaniu problemów powstałych na tle zawartych już umów.
Umowa dzierżawy

Niezależnie, czy zamierzasz wydzierżawić nieruchomość lub rzecz ruchomą (np. pojazd lub inny sprzęt) na potrzeby działalności swojego przedsiębiorstwa, czy to Ty w ramach prowadzonej działalności oddajesz rzecz w dzierżawę, powinieneś zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii jakie powinny zostać uwzględnione w umowie dzierżawy.

 

Przede wszystkim powinieneś upewnić się, w jaki sposób i w jakich sytuacjach będziesz mógł przedterminowo rozwiązać umowę. Dzierżawa co do zasady jest umową zawieraną na czas określony, a w przypadku takich umów możliwość ich wypowiedzenia przed upływem terminu, na jaki zostały zawarte jest uzależniona od tego, jakie przyczyny wypowiedzenia zostały wskazane w umowie.

 

Powinieneś również zwrócić uwagę na to, czy cel dzierżawy został prawidłowo opisany. Pamiętaj, że bez zgody wydzierżawiającego nie jest możliwa zmiana przeznaczenia przedmiotu dzierżawy.

 

Powinieneś zadbać także o zabezpieczenie należytego wykonania umowy – czy to w kwestii dostarczenia i utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie, czy też w kwestii zapłaty czynszu.

 

Choć pierwszym skojarzeniem związanym z tym rodzajem umowy jest dzierżawa gruntów pod uprawy, umowa dzierżawy może mieć szerokie zastosowanie w relacjach gospodarczych. Jest to umowa zapewniająca dzierżawcy nie tylko możliwość korzystania z rzeczy, ale również czerpania z niej pożytków. Ponieważ przedmiotem dzierżawy mogą być także rzeczy ruchome, zawarcie takiej umowy może być dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy nie decydują się na zakup urządzeń wykorzystywanych w prowadzeniu działalności. Z umowy dzierżawy często korzystają np. lokale gastronomiczne i kawiarnie (dzierżawa ekspresów do kawy). Ciekawym zastosowaniem umowy dzierżawy jest również dzierżawa gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.