usługi - przedsiębiorcy

Umowa franczyzowa

Zajmujemy się:
  • przygotowywaniem umów franczyzowych, wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa, co obejmuje w zależności od indywidualnych potrzeb klienta przygotowanie umowy na potrzeby konkretnej transakcji, jak i przygotowanie standaryzowanych wzorów umów, które mogą być następnie dopasowywane do wymogów indywidualnych transakcji;
  • analizą projektów umów już istniejących, wraz ze wskazaniem na postanowienia, które są dla klientów niekorzystne lub niedostatecznie zabezpieczają ich interesy i sformułowaniem alternatywnych rozwiązań, które mogą zostać wprowadzone do umowy;
  • doradztwem przy rozwiązywaniu problemów prawnych powstałych na tle zawartych już umów.
Umowa franczyzowa

Umowa franczyzowa łączy podmiot udostępniający system franczyzowy (franczyzodawcę) oraz przedsiębiorcę, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o ten system (franczyzobiorca). Umowa franczyzy ustanawia ramy przyszłej współpracy obu stron.

 

W ramach umowy franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy prawa własności intelektualnej – swoje know-how oraz prawa do stosowania marki franczyzowej. W zamian za powyższe, franczyzobiorca zobowiązuje się do uiszczania określonych opłat franczyzowych oraz do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o model stosowany przez franczyzodawcę.

 

Kluczem do powodzenia współpracy franczyzodawcy i franczyzobiorcy jest sporządzenie zrozumiałej dla obu stron umowy, która będzie jasno określać prawa i obowiązki każdej ze stron. W umowie powinien zostać precyzyjnie wskazany sposób, w jaki franczyzobiorca powinien prowadzić działalność gospodarczą oraz jakie standardy powinny zostać przez niego zachowywane. Konsekwencje braku dochowania standardów również powinny ściśle wynikać z umowy. Takie ustalenie zasad pomoże w osiągnięciu celu w postaci utrzymania jakości marki franczyzowej.

 

Także zobowiązania franczyzodawcy powinny zostać precyzyjnie opisane w umowie. Wskazać należy na przykład, w jakim zakresie franczyzodawca będzie udzielać franczyzobiorcy pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej: czy zapewni pomoc w wyszukaniu lokalu i dostosowaniu do wymogów sieci franczyzowej, czy zapewni zatowarowanie po określonej cenie itp. Umowa powinna także precyzować zakres rozliczeń pomiędzy stronami.

 

Współpraca franczyzowa może przynieść obu stronom duże korzyści. Dobrze ustalone zasady współpracy mogą z jednej strony wpłynąć na wzrost jakości marki franczyzodawcy, a z drugiej – na wzrost przychodów franczyzobiorcy (a w dalszej kolejności także franczyzodawcy).

 

Postanowienia umowne powinny zostać dopasowane do indywidualnej sytuacji stron. Przepisy nie przewidują żadnych wymogów co do tego, jakie elementy powinna zawierać umowa franczyzowa. Z tego względu, to indywidualna sytuacja stron kształtować powinna zakres umowy.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.