usługi - przedsiębiorcy

Umowa o roboty budowlane

Zajmujemy się:
  • przygotowywaniem umów o roboty budowlane, wykorzystywanych w ramach działalności przedsiębiorstwa;
  • przygotowywaniem pozostałych dokumentów związanych z umową o roboty budowlane, m.in. oświadczeń gwarancyjnych, wzorów protokołów zdawczo – odbiorczych czy harmonogramów prac;
  • analizą projektów umów już istniejących, co obejmuje wskazanie postanowień niekorzystnych lub niedostatecznie zabezpieczających interesy klienta i propozycję alternatywnych rozwiązań, które mogą zostać wprowadzone do umowy;
  • doradztwem przy rozwiązywaniu problemów powstałych na tle zawartych już umów, obejmującym wskazanie możliwych sposobów rozwiązania problematycznych kwestii.
Umowa o roboty budowlane

Budowa lub remont to najczęściej wieloetapowy, długotrwały i kosztowny proces, którego podstawą powinna być rzetelnie przygotowana umowa. Dokładne uzgodnienie warunków inwestycji już na jej początkowym etapie przyczyni się do sprawnej realizacji kolejnych etapów prac.

 

Dobrze skonstruowana umowa powinna uwzględniać specyfikę danej inwestycji i powinna opisywać konkretne problemy, jakie mogą pojawić się w toku jej realizacji, a są możliwe do przewidzenia na etapie tworzenia umowy. Umowa powinna również opisywać sposób działania stron, gdy w czasie budowy pojawią się nowe kwestie, np. gdy okaże się, że konieczne jest wykonanie dodatkowych prac. Wówczas umowa powinna wskazywać sposób, w jaki strony uzgodnią ich zakres i je rozliczą.

 

Jedną z podstawowych kwestii jest ustalenie systemu robót. W tym zakresie możliwych jest wiele rozwiązań – np. na podstawie umowy wykonawca może zobowiązać się zarówno do opracowania dokumentacji projektowej oraz do wzniesienia budynku, albo jedynie do zrealizowania budowy, na podstawie dostarczonego mu projektu.

 

Jeśli w budowie mają brać udział także podwykonawcy, istotne będzie to, czy strony w umowie szczegółowo uzgodniły przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez danego podwykonawcę – od tego będzie zależało, czy powstanie obowiązek dokonania jego zgłoszenia.

 

Kolejnymi ważnymi kwestiami są: uregulowanie terminów związanych z budową – nie tylko terminu rozpoczęcia i całkowitego zakończenia prac, ale często również zakończenia konkretnych etapów budowy, a także sposób uregulowania odbiorów poszczególnych prac oraz całego obiektu.

 

Kwestią wymagającą szczególnej uwagi jest również odpowiednie ukształtowanie zasad odpowiedzialności w przypadku ujawnienia się wad budynku. W tym kontekście należy uzgodnić nie tylko zakres rękojmi czy gwarancji, ale również zasady odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawców w związku z nieprawidłową realizacją umowy.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.