usługi - przedsiębiorcy

Umowa o zakazie konkurencji

Zajmujemy się:
  • przygotowywaniem projektów umów o zakazie konkurencji, dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów;
  • analizą już istniejących projektów umów o zakazie konkurencji, wraz ze wskazaniem na postanowienia, które są dla klientów niekorzystne lub niedostatecznie zabezpieczają ich interesy i sformułowaniem alternatywnych rozwiązań, które mogą zostać wprowadzone do kontraktu;
  • doradztwem przy rozwiązywaniu problemów powstałych na tle zawartych już umów o zakazie konkurencji, obejmującym analizę ich postanowień i wskazanie na możliwe sposoby rozwiązania problematycznych kwestii.
Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji wiąże się nierozerwalnie z umową o pracę oraz umową zlecenia. Jej głównym celem jest zapewnienie, by pracodawca lub zleceniodawca nie ucierpiał przekazując osobie, która wykonuje na jego rzecz obowiązki, swojego know-how, listy klientów czy też informacji o sposobie rozliczeń.

 

Są dwa rodzaje umowy o zakazie konkurencji. Pierwszą z nich jest umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego. Umowa o zakazie konkurencji jest umową odmienną od samej umowy o pracę. Powinna ona precyzyjnie określać, jakiej dokładnie działalności nie może podejmować pracownik. Umowa nie może zabraniać wykonywania pracownikowi wszelkiej działalności, ale powinna być ograniczona tylko do konkretnych jej rodzajów, które stanowią działalność konkurencyjną względem pracodawcy. Analogicznie, w przypadku umowy zlecenie, zakaz konkurencji nie może być ujęty zbyt ogólnie, a powinien dotyczyć konkretnych działań, których podjęcie będzie na jego podstawie zabronione.

 

W przypadku zakazu konkurencji po ustaniu umowy o pracę lub umowy zlecenie, przepisy są bardziej rygorystyczne. Taki zakaz wpływa w znacznie większym stopniu na swobodę podejmowania pracy lub prowadzenia działalności przez byłego pracownika lub zleceniobiorcę. Z tego względu przepisy Kodeksu pracy dopuszczają zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy tylko wówczas, gdy pracownik miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie groziłoby poniesieniem szkody przez pracodawcę. W umowie o zakazie konkurencji należy dokładnie określić okres przez jaki umowa ma obowiązywać. Umowa musi określać również wysokość odszkodowania, które pracodawca wypłaci byłemu pracownikowi za brak możliwości podjęcia działalności konkurencyjnej. Odszkodowanie nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przed ustaniem stosunku pracy – za okres obowiązywania zakazu. Analogiczne postanowienia dotyczące zakazu konkurencji można wprowadzić do umowy zlecenia. Także w tym przypadku umowa musi przewidywać odszkodowanie dla zleceniobiorcy.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.