usługi - przedsiębiorcy

Zgłaszanie zmian do KRS

Zajmujemy się:
  • przygotowywaniem projektów dokumentów, na bazie których dojdzie do zmiany konkretnych danych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • przygotowywaniem wniosków o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym wniosków o wyrejestrowanie z Krajowego Rejestru Sądowego.
Zgłaszanie zmian do KRS

Obowiązkowi wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS podlegają wszystkie spółki osobowe (spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) oraz kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna). W Rejestrze Przedsiębiorców rejestrowane są także fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą działalność gospodarczą. Fundacje lub stowarzyszenia nieprowadzące takiej działalności rejestrowane są wyłącznie w Rejestrze Stowarzyszeń KRS.

 

W KRS wskazywane są informacje takie jak np. nazwa, siedziba i adres przedsiębiorcy, dane o umowie spółki lub statucie podmiotu, przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, informacje o organach danego podmiotu, w tym ich składzie oraz informacje o właścicielach (z pewnymi wyjątkami – na przykład w przypadku spółki akcyjnej nie wskazuje się akcjonariuszy, a w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wskazuje się wyłącznie udziałowców posiadających minimum 10% udziałów).

 

Jeżeli zmianie ulegną jakiekolwiek dane podlegające ujawnieniu w KRS, istnieje obowiązek zgłoszenia tej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zaistnienia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, na podstawie których doszło do zmiany. Dołączyć należy także potwierdzenie uiszczenia opłaty za wpis. Wniosek można złożyć także przez pełnomocnika.

 

Specyficzną kategorią zmiany danych jest całkowite wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z wykreśleniem wymagane jest rozwiązanie spółki, fundacji lub stowarzyszenia i przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego (chyba, że w danym przypadku dochodzi do rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacji). Postępowanie likwidacyjne kończy się przyjęciem sprawozdania likwidacyjnego, podjęciem odpowiednich uchwał i zgłoszeniem wniosku o wyrejestrowanie spółki z KRS. Dopiero z datą wyrejestrowania spółka, fundacja lub stowarzyszenie przestaje istnieć.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.