Regulamin strony

§ 1

 1. Niniejszy regulamin obejmuje swoim zakresem zasady korzystania z witryny internetowej www.kancelariagolacki.pl, w tym warunki korzystania z formularza kontaktowego.
 2. Podmiotem prowadzącym witrynę www.kancelariagolacki.pl jest Mateusz Gołacki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Mateusz Gołacki, ul. Beliny-Prażmowskiego 49A/4, 31-514 Kraków, numer NIP: 6751773125.
 3. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony na stronie internetowej www.kancelariagolacki.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie treści za pomocą systemu teleinformatycznego.
 4. Dla korzystania z witryny www.kancelariagolacki.pl oraz z zawartego na niej formularza kontaktowego wymagane jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 5. Korzystanie przez użytkownika z witryny www.kancelariagolacki.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Witryna www.kancelariagolacki.pl funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Korzystanie z witryny, o której mowa w zdaniu pierwszym jest nieodpłatne.
 2. Wszystkie treści umieszczone na witrynie, o której mowa w ust. 1 są aktualne na dzień ich zamieszczenia. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za aktualność ww. informacji, pomimo dokładania starań w ich bieżącej aktualizacji. Zamieszczone na witrynie informacje nie stanowią porady prawnej i nie mogą być traktowane jako wykładnia prawa. Mają one na celu jedynie zwrócenie uwagi na problemy prawne, mogące wystąpić w typowych sytuacjach i nie mogą znaleźć bezpośrednio zastosowania do konkretnych, indywidualnych spraw.
 3. Umieszczone na witrynie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią porady prawnej, ani oferty zawarcia umowy. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania treści, zaprezentowanych na stronie, przez użytkownika witryny.

§ 3

 1. Witryna umożliwia kontakt z Kancelarią poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.
 2. Wypełnienie formularza kontaktowego następuje poprzez podanie danych osobowych użytkownika: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, a także poprzez podanie opisu problemu w odpowiedniej zakładce.
 3. Wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne ze zgodą na kontakt ze strony Kancelarii i przedstawienie oferty, dotyczącej zawarcia umowy o świadczenie usługi prawnej. W odpowiedzi na przesłany problem, użytkownik otrzymuje jego wstępną ocenę oraz ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych. Umowa zawierana jest w formie dokumentowej lub pisemnej, po akceptacji jej warunków przez użytkownika. Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy na zasadach w niej określonych.
 4. W przypadku akceptacji oferty, przed zawarciem umowy użytkownik powinien podać pozostałe dane, niezbędne do zawarcia umowy: adres zamieszkania lub adres siedziby, numer PESEL, numer NIP lub inne dane wymagane do zawarcia danej umowy.
 5. Wszystkie informacje przekazywane w formularzu kontaktowym objęte są tajemnicą adwokacką. Dane chronione są także zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, przyjętymi przez Kancelarię.

§ 4

 1. Każdy użytkownik witryny www.kancelariagolacki.pl jest zobowiązany do korzystania z niniejszej witryny w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik witryny nie może:

– udostępniać za jej pośrednictwem treści bezprawnych;

– naruszać za pośrednictwem witryny dóbr osobistych Kancelarii oraz osób trzecich;

– ingerować w działanie witryny poprzez zamieszczenie oprogramowania, wywierającego negatywny wpływ na działanie witryny lub urządzeń użytkowników z niej korzystających;

– podawać niezgodnych z rzeczywistością lub nieścisłych danych osobowych oraz innych informacji;

– korzystać z witryny w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

§ 5

 1. Witryna wykorzystuje pliki cookies w zakresie opisanym w Zasadach przetwarzania plików cookies.
 2. Użytkownik witryny poprzez korzystanie z witryny wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Kancelarię plików cookies. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Sposób, w jaki można tego dokonać, opisany został w Zasadach, o których mowa w ust. 1. Wycofanie zgody może negatywnie wpłynąć na sposób funkcjonowania witryny u danego użytkownika.

§ 6

 1. Kancelaria dokłada należytej staranności w celu zapewnienia ciągłego funkcjonowania witryny www.kancelariagolacki.pl oraz dostępnego na niej formularza kontaktowego. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu witryny lub formularza, zgłosić je należy mailowo na adres kancelaria@kancelariagolacki.pl. Zastrzeżenie zawierać powinno dokładny opis sytuacji, w związku z którą jest składana oraz imię i nazwisko osoby ją składającej.
 2. Wszelkie reklamacje związane z jakością usług, w tym z jakością usług związanych z posługiwaniem się formularzem kontaktowym: jego dostępności oraz odpowiedzi otrzymanej po skierowaniu zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, kierowane być powinny na adres kancelaria@kancelariagolacki.pl. Reklamacja zawierać powinna dokładny opis sytuacji, w związku z którą jest składana oraz imię i nazwisko osoby ją składającej.
 3. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 10 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. Odpowiedź na zastrzeżenia i reklamacje udzielana jest mailowo, na adres e-mail, z którego zgłoszono zastrzeżenie lub reklamację.
 4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności witryny lub za jej nieprawidłowe funkcjonowanie, do których doszło z przyczyn niezależnych od Kancelarii. W przypadku występowania na witrynie internetowej linków do stron zewnętrznych, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z tych stron przez użytkownika.

§ 7

 1. Kancelaria zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Do zmiany regulaminu dochodzi z chwilą zamieszczenia nowego regulaminu na witrynie internetowej www.kancelariagolacki.pl. W konkretnym przypadku, zarządzenie o zmianie regulaminu przewidywać może inną datę wejścia w życie zmian.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.