usługi - przedsiębiorcy

Dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zajmujemy się:
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania w konkretnym programie, oferowanym przez urząd pracy;
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie możliwych do uzyskania kwot dofinansowania w odniesieniu do konkretnych kategorii wydatków.
Dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przysługuje osobom, które planują rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Aby móc wnioskować o dofinansowanie należy w wyznaczonym przez właściwy urząd pracy terminie złożyć wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi przez urząd załącznikami. Wniosek mogą złożyć osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne (w niektórych przypadkach urząd może wprowadzić dodatkowe wymogi). Aby móc wnioskować o dotację, należy spełnić wszystkie warunki wskazane w ogłoszeniu zamieszczonym przez urząd pracy. Do wymogów tych często zalicza się, na przykład, brak prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, brak karalności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie ostatnich 2 lat, brak złożenia wniosku o dofinansowanie w innym urzędzie.

 

Dofinansowanie można uzyskać na każdy rodzaj planowanej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy prowadzenie danej działalności wymaga koncesji lub zezwolenia, dokumenty te należy dołączyć do wniosku. Do tego, jeżeli je posiadasz, do wniosku można dołączyć kopie referencji od podwykonawców oraz promesy zawarcia umów z przyszłymi klientami. Dany program może także wymagać dołączenia do wniosku innych dokumentów, na przykład wskazujących na Twoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe lub potwierdzających prawo do lokalu, w którym zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą.

 

Maksymalna kwota dofinansowania to 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Konkretna kwota oferowana przez urząd może być jednak niższa. Wskazana będzie w ogłoszeniu urzędu. We wniosku powinieneś dokładnie wyliczyć, jakie koszty poniesiesz w związku z założeniem działalności. Urząd przyzna Ci dofinansowanie w wysokości, która wynika z tych kosztów. Nie musisz przy tym wnioskować o dofinansowanie w maksymalnej wysokości oferowanej przez urząd.

 

W przypadku określonych grup przedmiotów lub usług w danym programie, mogą się pojawić progi procentowe, wskazujące jaki procent ogólnej kwoty dofinansowania może stanowić dana kategoria wydatków.

 

Po przyznaniu dofinansowania, urząd zaproponuje Ci zawarcie umowy, na podstawie której przyznana kwota zostanie Ci wypłacona. Dofinansowanie jest środkiem przyznawanym jednorazowo. Jest też bezzwrotne. Do zwrotu dotacji możesz zostać zobowiązany wówczas, gdy nie spełnisz warunków, określonych w umowie z urzędem pracy (np. pomimo zobowiązania nie będziesz prowadził działalności przez 12 miesięcy lub przeznaczysz przyznane środki niezgodnie z umową).

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.