usługi - przedsiębiorcy

Zakładanie i rejestracja spółki akcyjnej

Zajmujemy się:
 • sporządzaniem projektów umów spółki akcyjnej, dopasowanych do indywidualnej sytuacji konkretnych założycieli;
 • opiniowaniem projektów umów spółki akcyjnej oraz umów już zawartych;
 • kompleksową pomocą prawną związaną z założeniem, rejestracją i funkcjonowaniem spółki akcyjnej;
 • przygotowaniem projektów dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki akcyjnej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS;
 • składaniem wniosków o rejestrację spółki akcyjnej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.
Zakładanie i rejestracja spółki akcyjnej

Statut spółki akcyjnej musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Projekt statutu spółki akcyjnej może zostać przygotowany przez samych założycieli spółki lub przez ich pełnomocników. Projekt powinien zostać przygotowany indywidualnie dla konkretnej spółki, tak by umożliwić spółce sprawne funkcjonowanie poprzez, między innymi, odpowiednie dopasowanie zasad prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji przez zarząd czy też wyraźne określenie rodzaju spraw, w których do podjęcia decyzji wymagana jest zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Poruszyć w nim należy wszystkie istotne z punktu widzenia spółki kwestie, na przykład:

 

 • wysokość kapitału zakładowego spółki oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego;
 • wartość nominalną akcji, ze wskazaniem, czy są akcjami imiennymi czy na okaziciela, liczbę akcji poszczególnych rodzajów;
 • liczbę i rodzaj tytułów uczestnictwa w zysku spółki, wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki;
 • uprawnienia osobiste związane z przyznanymi akcjami;
 • ograniczenia w zbywaniu akcji;
 • zasady umorzenia akcji;
 • przedmiot prowadzonej działalności;
 • zasady prowadzenia spraw spółki przez zarząd;
 • podział spraw na te, którymi zarząd mogą zajmować się samodzielnie oraz na te, w których wymagana jest zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy;
 • strukturę organizacyjną spółki: sposób wybierania organów, liczebność organów;
 • zasady reprezentacji spółki;
 • czas trwania spółki;
 • dane założycieli;
 • firmę i siedzibę spółki.

 

Do powstania spółki akcyjnej wymagany jest wpis przez właściwy sąd w Rejestrze Przedsiębiorców KRS (oraz wcześniejsze powołanie wymaganych organów, objęcie akcji i wniesienie wkładów w określonej wysokości). Po sporządzeniu statutu spółki akcyjnej, należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu w tym rejestrze, dołączając do niego statut oraz inne wymagane w konkretnym przypadku dokumenty, takie jak na przykład listę członków organów, oświadczenia członków organów o zgodzie na powołanie, ze wskazaniem adresu do doręczeń czy też wszelkie inne wymagane uchwały i oświadczenia.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.