usługi - przedsiębiorcy

Przejmowanie pracowników

Zajmujemy się:
  • reprezentacją w sprawach dotyczących czynów nieuczciwych konkurencji, polegających na przejmowaniu pracowników oraz nakłanianiu ich do niewykonywania lub nienależytego wykonywania pracy, co obejmuje reprezentację na etapie przedprocesowym, a w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu – także reprezentacją przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych;
  • udzielaniem porad prawnych związanych z czynem nieuczciwej konkurencji, polegającym na przejmowaniu pracowników oraz nakłanianiu ich do niewykonywania lub nienależytego wykonywania pracy;
  • sporządzaniem i opiniowaniem umów o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności;
  • reprezentacją przedsiębiorców, którym zarzucono przejmowanie pracowników oraz nakłanianie ich do niewykonywania lub nienależytego wykonywania pracy, co obejmuje reprezentację na etapie przedprocesowym, a w przypadku skierowania sprawy do sądu – reprezentację przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych.
Przejmowanie pracowników

W ramach konkurencji rynkowej zdarzają się sytuacje, w których inny podmiot dopuszcza się tak zwanego “kłusownictwa pracowniczego” – nakłania Twoich pracowników lub osoby wykonujące obowiązki na innej podstawie do rozwiązania z Tobą umowy oraz przejścia do jego przedsiębiorstwa. Taka sytuacja może zdestabilizować Twoje przedsiębiorstwo zwłaszcza, jeśli proceder będzie dotyczył znacznej liczby osób lub do odejścia nakłonieni zostaną szczególnie wartościowi pracownicy.

 

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie wskazują wprost, że takie działanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zatrzymując się na wskazaniu, że czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie pracowników i innych osób do niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów. Mimo tego w określonej, konkretnej sytuacji, “kłusownictwo pracownicze” może zostać potraktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji na podstawie ogólnych zasad zawartych w ustawie.

 

Jeżeli takie działanie zostanie zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji, to ustawa, przy spełnieniu wskazanych w niej warunków, pozwala Ci na dochodzenie od konkurenta:

 

  • zaniechania jego działania i usunięcia jego skutków;
  • złożenia przez niego oświadczenia o odpowiedniej treści;
  • odszkodowania lub zasądzenia określonej kwoty na cel społeczny;
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych przez niego korzyści.

 

Przed “kłusownictwem pracowniczym” można się bronić także poprzez zawarcie odpowiednich umów takich jak:

 

  • umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy lub po ustaniu umowy zlecenie;
  • umowa o zachowaniu poufności, ograniczająca możliwości pracownika lub zleceniobiorcy do wykorzystania informacji uzyskanych w trakcie wykonywania pracy dla Ciebie.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.