usługi - przedsiębiorcy

Rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji o przedsiębiorcy

Zajmujemy się:
  • reprezentacją w sprawach dotyczących czynów nieuczciwych konkurencji, polegających na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o przedsiębiorstwie, co obejmuje reprezentację na etapie przedprocesowym, a w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu – także reprezentacją przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych;
  • udzielaniem porad prawnych, związanych z czynem nieuczciwej konkurencji, polegającym na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o przedsiębiorstwie;
  • reprezentacją przedsiębiorców, którym zarzucono rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o innym przedsiębiorstwie, co obejmuje reprezentację na etapie przedprocesowym, a w przypadku skierowania sprawy do sądu – reprezentację przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych.
Rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji o przedsiębiorcy

Bardzo często zdarza się, że wraz z czynem nieuczciwej konkurencji, polegającym na nakłanianiu klientów lub dostawców do rozwiązania umowy z przedsiębiorcą w parze idzie rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji o przedsiębiorcy. Zachowanie takie w określonych warunkach stanowi odrębny czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli na przykład podejmowane jest w celu przysporzenia sobie korzyści lub wyrządzenia szkody pomawianem przedsiębiorcy.

 

Nieprawdziwe informacje mogą dotyczyć osoby przedsiębiorcy lub w przypadku spółek – osób nimi kierujących. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, które mają wprowadzić w błąd klientów może dotyczyć na przykład podawania nieprawdziwych, godzących w godność tych osób informacji o ich cechach lub zachowaniach.

 

Podlegające rozpowszechnianiu nieprawdziwe informacje mogą dotyczyć także produktów i usług oferowanych przedsiębiorcę (na przykład ich jakości lub zakresu oferty), stosowanych cen lub sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy.

 

Jeżeli Twój konkurent dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o Tobie lub Twoim przedsiębiorstwie, w określonych sytuacjach, gdy spełnione zostaną ustawowe warunki masz możliwość dochodzenia od niego:

 

  • zaniechania działania i usunięcia jego skutków;
  • złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści (np. sprostowania skierowanego do ewentualnych klientów);
  • odszkodowania lub zasądzenia określonej kwoty na cel społeczny;
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.