usługi - przedsiębiorcy

Przejmowanie klientów przez konkurenta

Zajmujemy się:
  • reprezentacją w sprawach dotyczących czynów nieuczciwych konkurencji, polegających na przejmowaniu klientów i dostawców oraz nakłanianiu ich do niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy, co obejmuje reprezentację na etapie przedprocesowym, a w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu – także reprezentację przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych;
  • udzielaniem porad prawnych, związanych z czynami nieuczciwej konkurencji, polegającymi na przejmowaniu klientów i dostawców oraz nakłanianiu ich do niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy;
  • sporządzaniem i opiniowaniem umów o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności;
  • reprezentacją przedsiębiorców, którym zarzucono przejmowanie klientów i dostawców oraz nakłanianie ich do niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy, co obejmuje reprezentację na etapie przedprocesowym, a w przypadku skierowania sprawy do sądu – reprezentację przed sądami oraz sporządzanie pism procesowych.
Przejmowanie klientów przez konkurenta

Jednym z najczęściej występujących w praktyce czynów nieuczciwej konkurencji jest sytuacja, w której Twój pracownik lub współpracownik odchodzi z pracy oraz wynosi za sobą z Twojego przedsiębiorstwa grupę klientów. Czyn nieuczciwej konkurencji stanowi nakłanianie klientów, dostawców oraz innych podmiotów do rozwiązania umowy z przedsiębiorcą, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim, albo szkodzenia przedsiębiorcy.

 

W ramach tego typu działań były pracownik często narusza także tajemnicę Twojego przedsiębiorstwa. Dzieje się tak, kiedy, na przykład, korzysta z bazy Twoich klientów, informacji o stosowanych przez Ciebie stawkach, a także o sposobach Twojego działania.

 

Po odejściu z pracy możliwa jest oczywiście konkurencja z byłym pracodawcą – jednak wyłącznie na warunkach rynkowych. Odebranie klientów nie może być wynikiem nakłaniania ich do odejścia od byłego pracodawcy lub celowego wykorzystania znajomości stawek byłego pracodawcy i oferowania stawek niższych.

 

W przypadku, gdy Twój były pracownik (choć uprawnienia te przysługują Ci również wtedy, gdy Twoich klientów do rozwiązania umowy z Tobą nakłania inna osoba, na przykład Twój konkurent) dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji, w określonych sytuacjach, jeżeli spełnione zostaną ustawowe warunki masz możliwość domagania się:

 

  • zaniechania działania i usunięcia jego skutków;
  • złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści;
  • odszkodowania lub zasądzenia określonej kwoty na cel społeczny;
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

 

Dodatkowo przed tego typu działaniami możesz zabezpieczać się poprzez zawarcie odpowiednich umów takich jak:

 

  • umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy lub po ustaniu umowy zlecenie;
  • umowa o zachowaniu poufności, ograniczająca możliwości pracownika lub zleceniobiorcy do wykorzystania informacji, uzyskanych w trakcie wykonywania pracy dla Ciebie.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.