usługi - przedsiębiorcy

Zezwolenie na pracę sezonową

Zajmujemy się:
  • kompleksową obsługą prawną postępowań, związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową, w tym zezwoleń wielosezonowych;
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie procedury wydawania zezwoleń na pracę sezonową oraz dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o zezwolenie na pracę sezonową;
  • opiniowaniem indywidualnych sytuacji, dotyczących legalności wykonywania pracy przez cudzoziemca;
  • reprezentacją w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pracę sezonową, co obejmuje także sporządzanie pism procesowych;
  • w przypadku przedłużających się postępowań przed urzędami, sporządzaniem ponagleń na bezczynność i przewlekłość organów, a także wnoszeniem skarg do sądów administracyjnych na bezczynność i przewlekłość organów, a także reprezentację w tych postępowaniach;
  • reprezentacją przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Strażą Graniczną w sprawach związanych z legalnością pobytu oraz pracy, co obejmuje sporządzanie pism procesowych.
Zezwolenie na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową (zezwolenie typu S) umożliwia świadczenie pracy sezonowej, przez co rozumie się pracę przez okres nieprzekraczający 9 miesięcy w ciągu roku w branżach, w których praca uzależniona jest od pór roku lub warunków atmosferycznych. Przykładami takich branż mogą być turystyka, usługi gastronomiczne czy rolnictwo.

 

Inaczej niż w przypadku zezwolenia na pracę, wniosek o zezwolenie na pracę sezonową składany jest do właściwego urzędu pracy. Oba wnioski łączy jednak wiele podobieństw – przede wszystkim składa je pracodawca, a nie cudzoziemiec.

 

Przed wydaniem zezwolenia na pracę sezonową starosta przeprowadzi test rynku pracy – tzn. sprawdzi, czy stanowisko nie może być obsadzone obywatelem Polski. Taki test nie musi zostać przeprowadzony w przypadku powierzenia pracy sezonowej obywatelom kilku państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Jest to dokładnie ta sama grupa państw, których obywatele mają uprawnienie do wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Zezwolenia na pracę sezonową nie można w żadnym przypadku zastąpić oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy, dlatego dla obywateli tych państw przewidziane zostało udogodnienie, polegające na braku konieczności przeprowadzania testu rynku pracy.

 

W określonych przypadkach, jeżeli cudzoziemiec powraca co roku do pracy sezonowej na rzecz danego pracodawcy, można od razu wystąpić o zezwolenie wielosezonowe.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.