usługi - klienci indywidualni

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę. Odwołanie od wypowiedzenia

Zajmujemy się:
  • doradztwem w sprawach dotyczących rozwiązania z pracownikami umów o pracę, obejmującym ocenę szans skutecznego złożenia odwołania;
  • reprezentacją pracowników w sporach z pracodawcami – zarówno w czasie prób polubownego zakończenia sporu, jak i przed sądem. Reprezentacja w sporach sądowych obejmuje reprezentację w trakcie rozpraw i posiedzeń oraz sporządzanie pism procesowych.
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę. Odwołanie od wypowiedzenia

Jeśli jesteś pracownikiem, z którym została rozwiązana umowa o pracę i nie zgadzasz się z decyzją swojego pracodawcy, w terminie 21 dni możesz złożyć do sądu odwołanie i domagać się przywrócenia do pracy lub wypłaty na Twoją rzecz odszkodowania.

 

Pamiętaj, że Twoje uprawnienia są niezależne od tego, jaką przyczynę dla uzasadnienia decyzji o rozwiązaniu umowy wskazał pracodawca. Prawidłowość rozwiązania umowy możesz zakwestionować z różnych powodów, m.in.:

  • jeśli pracodawca popełnił błędy formalne przy złożeniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy, np. nie przeprowadził konsultacji związkowej, jeśli była ona wymagana, sformułował przyczynę rozwiązania umowy w sposób niejasny i niekonkretny, nieprawidłowo doręczył Ci oświadczenie o rozwiązaniu umowy;
  • jeśli pracodawca złożył Ci oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia pomimo, że w danym czasie podlegałeś ochronie przed zwolnieniem, np. z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, czy z uwagi na objęcie Cię ochroną przedemerytalną;
  • jeśli nie zgadzasz się ze wskazanymi przyczynami zwolnienia, np. są one Twoim zdaniem nieprawdziwe lub nie uzasadniają zwolnienia.

 

Pamiętaj, że łącznie ze złożeniem odwołania możesz dochodzić również innych roszczeń względem pracodawcy, takich jak na przykład roszczenie z tytułu przepracowanych nadgodzin lub z tytułu zaległego wynagrodzenia.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.