usługi - przedsiębiorcy

Analiza i tworzenie umów o pracę

Zajmujemy się:
  • przygotowywaniem umów o pracę, aneksów do tych umów, porozumień i wypowiedzeń zmieniających;
  • opiniowaniem gotowych projektów umów o pracę;
  • doradztwem w kwestiach związanych z prowadzeniem rekrutacji i zawieraniem umów o pracę.
Analiza i tworzenie umów o pracę

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony, określony lub na okres próbny. Umowa zawarta na czas określony może przybrać charakter umowy zawieranej w celu zastępstwa, w celu wykonywania prac sezonowych, czy w celu wykonywania pracy w okresie kadencji.

 

Decydując się na zawarcie z pracownikiem umowy na czas określony, pracodawca powinien pamiętać o limitach odnośnie do liczby takich umów i długości okresu, na jaki mogą być zawarte z jednym pracownikiem.

 

Przygotowując umowę pracodawca powinien bezwzględnie zawrzeć w jej treści elementy, które w przepisach prawa pracy są wskazane jako obowiązkowe. W konkretnych przypadkach uzasadnione może być zawarcie w umowie także dodatkowych elementów, chroniących konkretne interesy pracodawcy, takich jak na przykład umowa o zakazie konkurencji czy też umowa o poufności.

 

Po zawarciu umowy na pracodawcy ciąży szereg obowiązków związanych z jej zgłoszeniem do odpowiednich organów, przeprowadzeniem szkolenia dla pracownika, zapoznaniem go z obowiązującymi regulacjami wewnątrzzakładowymi, czy też związanych ze skierowaniem pracownika na badania lekarskie.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.